Монгол хиамны нэ Хятадад

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.